امام علی (ع): هر كس بد اخلاق باشد، روزى‏ اش تنگ مى ‏شود.
حدیث
مسابقه

مهلت ارسال پاسخها از96/03/01الی96/03/15می باشد .به برندگان مسابقه به قید قرعه جوایزی اهداء میگردد.لطفا  پاسخنامه را به ایمیل کتابخانه به آدرس: allamehaminilib@yahoo.com  ارسال نمایید.

فایل کتاب مسابقه

فایل پاسخنامه